Przetargi.pl
Budowa świetlicy w miejscowości Nagradowice, gmina Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-005 Kleszczewo, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8176017, 8176020, 8176033 , fax. 618 176 184
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
  Poznańska 4
  63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, fax. 618 176 184
  REGON: 53591300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy w miejscowości Nagradowice, gmina Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zadania pt. „Budowa świetlicy w miejscowości Nagradowice, gmina Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj”, w tym:  opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;  uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę,  wykonanie przedmiotu inwestycji,  uzyskanie dla wybudowanego obiektu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. 2. W skład inwestycji wchodzą budynek świetlicy z tarasami, schodami zewnętrznymi, pochylniami, dojściami, dojazdami, miejscami, parkingowymi, terenem pod infrastrukturę, trawnikiem oraz zielenią towarzyszącą. Projektowana świetlica to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, kryty dachówką ceramiczną. W świetlicy planowana jest sala zebrań na ok. 50 osób. Parametry określające wielkość obiektu: • powierzchnia zabudowy - około 233m2 • powierzchnia użytkowa świetlicy około – około 177m2 • liczba kondygnacji – 1 • wysokość – około 8 m • kubatura – około 1371 m3 3. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach: dz. nr ewid. 69/72 obręb Krzyżowniki. Powierzchnia terenu inwestycji to około 1700 m2 – pozostała część działki 69/72 nie zostanie zagospodarowana. 4. Rzeczywiste zakresy rzeczowe określi dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości do realizacji robót. 5. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym. 6. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany konsultować przyjęte rozwiązania z Zamawiającym. 7. W ramach realizacji budowy do Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 8. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:  gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);  charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);  parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);  parametrów bezpieczeństwa użytkowania;  standardów emisyjnych. Występujące w zamówieniu nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w zamówieniu pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tych dokumentach. Oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze" Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w wyżej wymienionych dokumentach. 9. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach