Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043 , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy. 3.1 Ogólne warunki zamówienia a. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób opisany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. b. Dostawa odbywać się będzie wraz z wniesieniem i transportem na koszt Wykonawcy. Odbiorcą przedmiotu zamówienia będą jednostki organizacyjne Uczelni. Zamawiający wymaga, aby każdorazowe dostawy dla jednostek organizacyjnych Uczelni, odbywały się w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00. c. Zamówienie będzie zawierać: - wykaz pozycji – przedmiotowo oraz ilościowo, - adres odbiorcy, - nazwisko i telefon osoby upoważnionej do odbioru dostawy (wzór wg załącznika nr 3 do umowy). d. Każda dostawa towaru w ilościach większych lub mniejszych niż wyszczególnione na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego będzie skutkowała odmową odbioru towaru. Ponadto jeśli dostawa - w ilościach zgodnych ze złożonym zamówieniem - nie zostanie zrealizowana w terminie 2 dni, od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia, zostaną naliczone kary umowne. e. Zamówienie zbiorcze kierowane będzie przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, w dni robocze w godzinach pracy Wykonawcy. f. Termin wykonania dostawy – maksymalnie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy drogą e-mailową. 3.2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny, nie gorszy niż wymagany przez Zamawiającego pod warunkiem, że spełnia on wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 3.4. Warunki złożenia oferty równoważnej: - asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ. - w przypadku zaproponowania asortymentu równoważnego do opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wpisać jego producenta i nazwę w kolumnie 3 formularza cenowego. - dodatkowo w przypadku złożenia oferty równoważnej wykonawca musi załączyć do oferty kartę charakterystyki towaru pochodzącą od producenta. Opis techniczny na opakowaniu musi być zgodny z kartą charakterystyki. 3.5. Dostarczone artykuły muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: a) - odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, b) - muszą być fabrycznie nowe, c) - muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, d) - materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć minimum 6 -miesięczny okres ważności licząc od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach