Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów Brulino Piwki

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów Brulino Piwki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów Brulino Piwki W ramach inwestycji przewiduje się : Przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej drogi gminnej na nawierzchnię bitumiczną i uzyskanie przez to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego dojazdu . Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 52 stanowiącej własność Gminy Czyżew . Konstrukcja i technologia nawierzchni - długość drogi – 570,90 m - szerokość nawierzchni – 5,0 m - szerokość poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego – 0,75 m - korona drogi na całej długości ma szerokość 6,50 m - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm , - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm . Odwodnienie Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo naturalnymi spadkami terenu do istniejących rowów .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach