Przetargi.pl
Zakup i dostawa warzyw oraz artykułów spożywczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 684 26 79 , fax. 85 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Doc. Adama Dowgirda 9
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 684 26 79, fax. 85 684 26 79
  REGON: 50582500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa warzyw oraz artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. 1.Zamówienia należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Działu Żywności i Żywienia z następującą częstotliwością: a) Pakiet 1 - mięso surowe: dostawa codziennie na zamówienie w dni robocze do godz. 8:00, b) Pakiet 2 – przetwory mięsne: 1 raz w tygodniu na zamówienie telefoniczne (dostawa w środę lub czwartek w godz. od 7.00 do 12.00), c) Pakiet 3 – różne produkty spożywcze: 1 raz w tygodniu na zamówienie (dostawa we wtorek, środę lub czwartek w godz. od 7.00 do 12.00), d) Pakiet 4 - przyprawy : na zamówienie e) Pakiet 5 – produkty mleczarskie: mleko min. 3 razy w tygodniu, pozostałe produkty nabiałowe na zamówienie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w godz. od 7:00 od 08:30, f) Pakiet 6 – ryby:1 raz w tygodniu na zamówienie (wtorek, środę lub czwartek w godz. od 7:00 do 12:00), g) Pakiet 7 – drób: dostawa codziennie w dni robocze do godz. 8:00 h) Pakiet 8 – jaja: 1 raz w tygodniu, w stałym dniu tygodnia ustalonym z Wykonawcą w godz. od 7.00 do 12.00 i) Pakiet 9 – mrożonki owocowe i warzywne:1 raz w tygodniu na zamówienie w godz. od 7.00 od 12.00, j) Pakiet 10 – pieczywo: chleb i bułki dostawa codziennie w godz. od 05:00 do 05:15, pozostałe produkty na zamówienie w godz. od 07:00 do 12:00 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – loco obiekty Zamawiającego (Magazyn Spożywczy) w godzinach zgodnie z załącznikiem do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wobec wykonawców żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że każdy z w/w warunków jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. Załącznik nr 4 –OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach