Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz.”

Miasto i Gmina Chodecz ogłasza przetarg

 • Adres: 87-860 Chodecz, ul. Kaliska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 848 070 , fax. 542 848 070
 • Data zamieszczenia: 2020-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Chodecz
  ul. Kaliska 2
  87-860 Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 848 070, fax. 542 848 070
  REGON: 91086683800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz.” 2. Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działek: 49 i 54 obręb Witoldowo, gmina Chodecz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 776 mb. Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez osady zamieszkałe i tereny rolnicze umożliwiając użytkownikom lepszą i wygodniejszą komunikację z pozostałą częścią gminy. STAN ISTNIEJĄCY Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do 16 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni utwardzonej. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe oraz ist. rowów przydrożnych. Obecne parametry drogi: pas drogowy o szerokości od 5 m do 16 m, jezdnia o szerokości 3,5 m nawierzchnia – utwardzona ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - przekrój dla klasy dróg lokalnych – L, - prędkość projektowa – 30 km/h, - szerokość jezdni– 3,5m, - spadek poprzeczny jezdni – jednostronny – 2%, - długość projektowanego odcinka drogi – 776 mb, - mijanki 1,5*20 m, - chodnik długości 524 m, - peron przystankowy, - powierzchnia pasa drogowego ok. – 6200 m2. Projektowana do przebudowy droga gminna zachowa dotychczasowy przebieg. ZAKRES OPRACOWANIA Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działek: 49 i 54 obręb Witoldowo; w zarządzie – Gmina Chodecz. Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie podczas przebudowy i dalszej eksploatacji. Długość do przebudowy drogi wyniesie 0,776 km, a szacowana zajętość terenu w granicach pasa drogowego wynosi ok. 0,620 ha. OPIS ROBÓT W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej jezdni przebudowanej drogi należy wykonać następujące czynności: Droga od km 0+000,00 do km 0+776 dł. odc. 776mb, szer. 3,5m: - wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem - oczyszczenie podbudowy z kamienia, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm, - utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem kamiennym gr. 10 cm. Roboty przygotowawcze i ziemne Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć przebieg istniejących tras uzbrojenia w terenie. Roboty prowadzić pod nadzorem właściwych instytucji branżowych i przestrzegać zgłaszanych przez nie uwag. Odwodnienie Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów przydrożnych. Zaprojektowano odmuleni, oczyszczenie rowów przydrożnych poprzez wykonanie muld trawnikowych o dł. 776 mb. Zaprojektowano uzupełnienie oznakowania przedmiotowej drogi: Istniejące oznakowanie uzupełniono o: - G3 znak aktywny na przejeździe kolejowym - B20 znak aktywny na skrzyżowaniu 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, w Szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ, w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, oraz 4 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu (2 sztuki w trakcie rozpoczęcia prac i 2 sztuki po zakończeniu prac) zawierające treść zgodną z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 13 do SIWZ, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu od właściwego organu zarządzającego ruchem, 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 7. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie przedłożony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 9. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp. 11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 3 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 12. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 13. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2, pok. nr 2 lub dołączy do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Lubraniec O/Chodecz Nr 76 9559 1014 0000 0127 2000 0001, z dopiskiem „wadium – przetarg – droga Witoldowo”. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. Kopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach