Przetargi.pl
Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2020-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  aleja Ratuszowa 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu, za wałem ziemnym (ul. Boczna, dz. nr 15/2) wraz z drogą dojazdową i oświetleniem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Obecnie w pasie projektowanego dojazdu znajduje się droga gruntowa stanowiąca dojazd do przyległych terenów parkowych oraz na działki kolejowe, użytkowana przez pojazdy należące do kolei oraz miejskich służb komunalnych. Plac przeznaczony pod budowę parkingu stanowi teren zielony. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) odwodnienie terenu – powierzchniowe na przyległy teren, ułożenie drenażu z rur PCV; 2) drogi dojazdowej o szerokości 5,0 m, długości ok. 250 m, wraz z chodnikiem, łączącej parking z ul. Boczną; nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm, chodnika z kostki gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu 3) parkingu przeznaczonego dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową; 49 miejsc postojowych, w tym 46 stanowisk o wymiarach 2,50 m x 5,0 m oraz 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,0 m; 2 zjazdy, wyznaczone miejsce na ustawienie kontenerów na odpady biodegradowalne; nawierzchnia parkingu z płyt betonowych ażurowych 60 cm x 40 cm x 10 cm na podbudowie z kruszywa granitowego i tłucznia oraz warstwie odsączającej z piasku; na stanowiskach parkingowych dla osób niepełnosprawnych zamiast płyt betonowych ażurowych - kostka betonowa gr. 8 cm, antracytowa; nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu; 4) oświetlenie drogi dojazdowej i parkingu (9 słupów oświetleniowych, oprawy LED) wraz z montażem kamery monitoringu na oddzielnym słupie; 5) rekultywacja terenów zielonych, wykonanie trawników pow. ok. 1 800 m2 wraz z rocznym okresem pielęgnacji i bieżącym utrzymaniem, w tym: pierwsze koszenie trawnika - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie, ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu; 6) wykonanie oznakowania drogowego. 3. Do wykonawcy należy: 1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny); 2) zgłoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót; 3) uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót; 1) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przed przekazaniem terenu budowy (do 7 dni od zawarcia umowy), uwzględniającego warunki finansowania zamówienia oraz zakres i terminy planowanych robót; 4) poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia; 5) prowadzenie robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia; 6) przedstawienie wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych, prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego (Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Szczegółowe informacje w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach