Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paprockie Holendry gmina Krzymów

Gmina Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 413 280, , fax. 632 413 091
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzymów
  ul. Kościelna 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 632 413 280, , fax. 632 413 091
  REGON: 311019183
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paprockie Holendry gmina Krzymów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paprockie Holendry gmina Krzymów. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowe Paprockie Holendry stanowiącego działki o numerze ewidencyjnym: 130,111,81 w obrębie geodezyjnym j. w. Projekt przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości 584,00mb i szerokości 4,0m z obustronnym poboczem szerokości 2*0,5m W zakresie opracowania ujęto: - roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego - wykonanie koryta drogi głębokości 15cm - regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej – zasuwa wodociągowa - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20 cm - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – warstwa grubości 4,0cm - wykonanie koryta pod zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach - wykonanie poboczy gruntowych - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu-oznakowanie pionowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 700,00 zł. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.12.2017 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paprockie Holendry gmina Krzymów” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach