Przetargi.pl
Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ogłasza przetarg

 • Adres: 62010 Pobiedziska, ul. Kaczyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 815 20 00, , fax. 61 855 26 44
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
  ul. Kaczyńska 26
  62010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 61 815 20 00, , fax. 61 855 26 44
  REGON: 63200006000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspobiedziska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest: Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 3.2 INFORMACJE WSPÓLNE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI: 1) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: 1. Usługi poradnictwa psychologicznego w wymiarze 2160 godzin w okresie od daty zawarcia umowy do 29 lutego 2020 r. (średnio 60-90 godzin miesięcznie). 2. Usługi poradnictwa mediacyjnego w wymiarze 360 godzin w okresie od daty zawarcia umowy do 29 lutego 2020 r. (średnio 10-12,5 godziny miesięcznie). 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia miesięcznej liczby godzin poradnictwa w zależności od potrzeb uczestnika projektu. 3) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca możne złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia. 4) Realizacja w/w usług specjalistycznych stanowi poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych i ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie miasta i gminy Pobiedziska. 5) Podstawowym celem realizacji zadania jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie. 6) Odbiorcami zadań będą uczestnicy projektu tj. osoby i rodziny (dorośli i dzieci) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie gminy Pobiedziska. Z usług specjalistycznych w ramach projektu w postaci poradnictwa specjalistycznego skorzysta min. 120 osób. Forma zaangażowania Wykonawcy to umowa cywilno-prawna. 7) Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona). 8) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w okresie planowanego zatrudnienia w projekcie „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, biorąc pod uwagę wszystkie projekty finansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz działania finansowane z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów lub w ramach własnej działalności gospodarczej, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 9) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj. świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastępstwa. 10) Poradnictwo będzie świadczone w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez Zamawiającego lokalu lub w miejscu zamieszkania osób/rodzin korzystających ze wsparcia. 11) Wykonawca na czas realizacji zamówienia udostępnia Zamawiającemu telefoniczny numer kontaktowy. 12) Na potrzeby niniejszego postępowania ustala się, iż godzina poradnictwa/usługi to godzina zegarowa (60 minut). Do czasu świadczonej usługi wlicza się wyłącznie czas świadczonego poradnictwa, nie wlicza się czasu dojazdu do osoby/rodziny oraz czasu niezbędnego do przygotowania wymaganej dokumentacji. 13) Miejscem wykonywania usługi będzie teren miasta i gminy Pobiedziska. 14) Planuje się w czasie trwania projektu usługi poradnictwa psychologicznego w ilości 2160 godzin oraz 360 godzin poradnictwa mediacyjnego. Poradnictwo świadczone będzie na podstawie porozumienia z Wykonawcą na podstawie miesięcznego harmonogramu z podaniem liczby godzin świadczonych usług. Usługi psychologiczne świadczone będą w miejscu określonym przez Zamawiającego i uczestnika projektu w zależności od możliwości i potrzeb, usługi mediacyjne świadczone będą w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania harmonogramu w sytuacji zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie przygotowania harmonogramu. 15) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości z prowadzonej działalności zgodnie w wymogami Zamawiającego 16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizowaną usługą, w szczególności do prowadzenia Karty realizacji wsparcia indywidualnego. Każda Karta realizacji wsparcia indywidualnego musi być tworzona na każdy miesiąc oddzielnie. Karta realizacji wsparcia indywidualnego prowadzona jest odrębnie dla każdego uczestnika projektu. Wykonawca odpowiedzialny za realizację wsparcia indywidualnego uzupełnia też na bieżąco Raport podsumowujący realizację wsparcia indywidualnego, wpisując dane każdego uczestnika, który zakończył realizację danego rodzaju wsparcia. Raport podsumowujący realizację wsparcia indywidualnego dotyczy pełnego miesiąca realizacji projektu np. od 1 marca do 31 marcaWykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelką oryginalną dokumentację związaną z prowadzeniem indywidualnych spotkań do 3 dni kalendarzowych po zakończonym miesiącu. 17) Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Protokół należy przekazywać Zamawiającemu w formie papierowej w terminie 3 dni roboczych po zakończonym miesiącu kalendarzowym. 18) Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego o nieobecności uczestnika projektu w punkcie świadczonego poradnictwa lub braku możliwości udzielania poradnictwa w miejscu zamieszkania uczestnika. Informację należy przekazać drogą mailową na adres poczty elektronicznej:ops@opspobiedziska.pl, nie później niż w dzień kolejny po zaistniałej sytuacji. 19) Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników o współfinansowaniu udzielonego wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 20) Wykonawcy zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektuWykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, w ramach którego realizowane jest zadanie objęte umową. 21) Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, która może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do kontroli, określone w przepisach dotyczących wdrażania funduszy UE. Wykonawca zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowaną Umową, w tym do dokumentów finansowych. 22) Zamawiający zastrzega możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 23) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana za dany miesiąc kalendarzowy świadczonej usługi, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia rachunku za wykonaną usługę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną