Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn

Gmina Strawczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 038 002 , fax. 413 038 157
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strawczyn
  ul. Stefana Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 038 002, fax. 413 038 157
  REGON: 29101079000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia:Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik obejmuje długość 1663,30 mb. Na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+352 prace obejmują m. in. wykonanie nowej nawierzchni drogi, budowę chodnika szer. 2,00 m po prawej stronie drogi, pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szer. 0,75m. Roboty obejmują również wykonanie ścieku z korytek betonowych 56x38x50 dł. 329m od km 0+014 do km 0+352. Odwodnienie będzie realizowane poprzez projektowaną kanalizacje deszczową zbierająca wody opadowe z całego projektowanego odcinka drogi gminnej poprzez spływ powierzchniowy do studni z kratowłazami a z odcinka od km 0+272 do km 0+352 do ścieku z korytek betonowych do kanalizacji deszczowej. Parametry przebudowywanego odcinka drogi gminnej: • Kategoria droga gminna • Klasa techniczna L lokalna. • prędkość projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym, • szerokość jezdni: 5,0m zaś na połączeniu z wlotem skrzyżowania z DW786 poszerzone do ok. 5,6m • szerokość chodnika 2,00m • konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR2, • przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o spadkach 2,0% . Odtworzenie nawierzchni jezdni i części chodnika na odcinku od km 0+005,5 do km 0+013,7– prawy pas ruchu : Konstrukcja jezdni • Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4cm • Warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60 gr. 8cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20cm • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=3,0 – 4,0MPa gr. 20cm Konstrukcja chodnika • Warstwa ścieralna z kostki brukowej o gr. 8cm • Podsypka cem. piask. 1:4 – gr. 5 cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm • Warstwa kruszywa naturalnego o CBR>25%, gr. 10cm Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+013,7 do km 0+275 – prawy pas ruchu • Warstwa ścieralna AC 11S z betonu asfaltowego gr. 5cm • Warstwa wiążąca AC 16W z betonu asfaltowego gr. 7cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20cm • Warstwa odcinająca z gruntu G1 stabilizowana mechanicznie gr. 20cm Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+013,7 do km 0+275 – lewy pas ruchu • Warstwa ścieralna AC 11S z betonu asfaltowego gr. 5cm • Warstwa wyrównawczo - wiążąca AC 16W z betonu asfaltowego gr. 7cm Konstrukcja chodnika • Warstwa ścieralna z kostki brukowej płukanej koloru szarego gr. 8cm • Podsypka cem. piask. 1:4 – gr. 5 cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm Konstrukcja zjazdów • Warstwa ścieralna z kostki brukowej płukanej koloru czerwonego gr. 8cm • Podsypka cem. piask. 1:4 – gr. 5 cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PP f400 mm wraz z przykanalikami. Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej PVC500mm w pasie drogi wojewódzkiej DW 786. Sieć kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z przykanalikami DN200, należy wykonać w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywności SN8 kN/m2, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, Zastosowane rury muszą charakteryzować się: - wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niż SN8 - wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne - wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. W ramach prac należy wykonać również m. in. studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 włazowe z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie niższej niż C40/50, wodoszczelnośći W-8, nasiąkliwości poniżej 5%, i mrozoodporności F150 z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi i stopniami z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicy wewnętrznej 1200 mm. Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+311,30 obejmuje m. in.: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości około 4,0m, - roboty ziemne związane w wykopami pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia, zjazdów i poboczy, - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy dla poszerzenia jezdni do szerokości 5,0m, - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni tj. warstwy wiążącej i ścieralnej do szerokości docelowej 5,0m, - wykonanie zjazdów z kruszywa oraz zjazdów bitumicznych na drogi boczne - wykonanie poboczy z kruszywa po stronie prawej i lewej o szer. 0,75m, - wymianę elementów przelotowych i ścianek czołowych istniejących przepustów, - odmulenie rowów z profilowaniem skarp Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni i zjazdów bitumicznych: · warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 grubości 4cm, · warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 grubości 4 cm, · kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 20cm, · kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa grubości 20cm, · warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm. Projektowana konstrukcja na istniejącej jezdni: · warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 grubości 4cm, · warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 grubości 4 cm, · istniejąca nawierzchnia po frezowaniu. Projektowana konstrukcja zjazdów z kruszywa: · kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 20cm, · kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa grubości 20cm, · warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm. Projektowana konstrukcja poboczy: · kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 15cm. W ramach przebudowy drogi na całej długości należy również wykonać oznakowanie pionowe i poziome drogi. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.2.1. gwarancjach bankowych; 2.2.2. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.2.3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 2.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn : ZP.271.1.19.2019” 2.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 2.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 2.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2.9.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową netto i brutto, kryterium „Okres gwarancji”, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1a 3) oświadczenia wymienione w rozdz. VIII. niniejszej SIWZ; 4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 6) dowód wpłaty wadium 7) Wykonawca w rozdziale III pkt 7 formularza oferty oświadczy, czy jest / nie jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) – art. 7. 8) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) 9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach