Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów.

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, Dworcowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  Dworcowa 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji, w tym: a) kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) w 1 egz. w wersji papierowej, 3egz.płyta CD/DVD w formacie PDF, ZUZ tj. w wersji umożliwiającej zamawiającemu edycję. b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, w 1 egz. w wersji papierowej, 3egz.płyta CD/DVD w formacie PDF oraz w wersji umożliwiającej zamawiającemu edycję doc. Przedmiot zamówienia opracowany będzie jako kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych RP w tym zakresie. Przedmiot zamówienia opracowany będzie zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. zm.). Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia musi obejmować kompleksowo wszystkie roboty budowlane, jakie objęte są załączoną dokumentacją. W ramach prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca, którego oferta wybrana będzie za najkorzystniejszą, jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie oględzin stanu istniejącego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) dowód wpłaty wadium; potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie- jeśli dotyczy 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach