Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna.

Gmina Stegna ogłasza przetarg

 • Adres: 82-103 Stegna, Gdańska 34
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stegna
  Gdańska 34
  82-103 Stegna, woj. pomorskie
  REGON: 170747939
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu jezdni o długości ok 860,00 m, szerokości ok 3,00 – 4,50 m. Planuje się:- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, - wykonanie przepuszczalnej nawierzchni jezdni z płyt MEBA, - wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, - wykonanie dojść do furtek z betonowej kostki brukowej,- ułożenie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych,- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej,- wykonanie prefabrykowanego ścieku betonowego typu korytkowego,- wykonanie muldy,- wykonanie placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 10,00 m,- wykonanie oznakowania pionowego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach