Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej – transportu rolnego (dz. nr 69/3) obręb Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA
  5
  83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, woj. pomorskie
  REGON: 190597909
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej – transportu rolnego (dz. nr 69/3) obręb Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Przebudowa drogi gminnej – transportu rolnego (dz. nr 69/3) obręb Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna”Zakres robót objętych projektem:Opis przedmiotu zamówienia- droga z płyt YOMB (o wym. 100x75x12,5 cm) o długości 503,47 mb, szerokości jezdni 5,00 m. ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa łamanego o gr. 10 cm szer. 0,75 m. Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe - 505mb, roboty ziemne - 631,30 m3, formowanie i zagęszczenie nasypów- 79,30m3, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2600m2. Nawierzchnia z płyt YOMB o grubości 12,5 cm – 2550m2 ułożonych na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm – 795 m2. Humusowanie skarp o grubości 5cm – 380 m2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1. Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) i niebędący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i montażu 2 szt. tablic informacyjnych o sfinansowaniu zadania ze Środków budżetu Województwa Pomorskiego. Zamawiający poda niezbędne informacje jakie muszą znaleźć się na tablicy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego do projektu tablicy przed jej wykonaniem. Tablice informacyjne, należy umieścić po zakończeniu realizacji zadania, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach