Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 603630K9 ul. Zakliki z Mydlinik na działkach nr 246, 262 obręb 49 K-49 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza w miejscowości Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12) 616 74 16
 • Data zamieszczenia: 2023-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12) 616 74 16
  REGON: 357116163
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 603630K9 ul. Zakliki z Mydlinik na działkach nr 246, 262 obręb 49 K-49 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza w miejscowości Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 603630K9 ul. Zakliki z Mydlinik na działkach nr 246, 262 obręb 49 K-49 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza w miejscowości Kraków w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn."Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów Nowy Etap".b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na podstawie:Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ oraz przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez. Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartośćużytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowyprzedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.d) Wymagany okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.e) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.f) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zmawiającegog) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności – za wyjątkiem osób pełniących tzw. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane:• Pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,• Pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.h) Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach