Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań

Gmina Rymań ogłasza przetarg

 • Adres: 78-125 Rymań, ul. Szkolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 583 127 , fax. 943 583 151
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymań
  ul. Szkolna 7
  78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 583 127, fax. 943 583 151
  REGON: 54027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryman.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch dróg na terenie Gminy Rymań klasy L i D. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części : Część Nr 1 : Przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań Część Nr 2 : Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo. Przedmiot zamówienia obejmujący przebudowę drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo współfinansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części pod warunkiem spełnienia warunków udziału na wybrane części i złożenia kompletnej oferty na wybrana część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach