Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w miejscowości Gorawino.

Gmina Rymań ogłasza przetarg

 • Adres: 78-125 Rymań, ul. Szkolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 583 127 , fax. 943 583 151
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymań
  ul. Szkolna 7
  78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 583 127, fax. 943 583 151
  REGON: 54027400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w miejscowości Gorawino.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane w Ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematu. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na cmentarz na odcinku 0,3 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z z budową odwodnienia w miejscowości Gorawino. 3. Zakres zadania obejmuje: 1) zabezpieczenie placu budowy, 2) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) ograniczniki nawierzchni, 5) wykonanie przebudowy, 6) wykonanie nawierzchni, 7) wykonanie urządzeń odwadniających, 8) roboty dodatkowe, 9) wykonanie elementów organizacji ruchu, 10) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 11) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, 12) opracowanie dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierające m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, potwierdzających zgodność wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB. 13) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego, 4. Ilekroć w Projekcie Wykonawczym mowa jest o nawierzchni z kostki betonowej rozumie się kostkę betonową grubości 8 cm typu behaton – szara jezdnia, czerwony wjazd, kostkę betonową grubości 6 cm. typu holan – szara . 5. Stosować krawężniki betonowe proste i łukowe. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 7. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 8. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale IX pkt 1. 9. Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. 1) Informacja dotycząca robót zamiennych: a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. b) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. c) Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. d) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. e) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. f) Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: a) na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, b) z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm. ) osób wykonujących wskazane poniżej czynności, związane z realizowanymi robotami: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty w zakresie podbudowy jezdni - roboty w zakresie nawierzchni, - roboty instalacyjne, - roboty pomiarowe. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), osób wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób egzekwowania wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę został określony we wzorze umowy, §4, ust 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach