Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Duże.

Gmina Kołaki Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 18-315 Kołaki Kościelne, Kościelna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 270 30 26, , fax. 86 270 30 26
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołaki Kościelne
  Kościelna 11
  18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 86 270 30 26, , fax. 86 270 30 26
  REGON: 45067027800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Duże.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian podanych przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w Gosiach Dużych obejmujące: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V, wykonanie nasypów, ułożenie przepustów pod koroną drogi, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni żwirowe, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie skarp brukowcem na podsypce, montaż przepustów pod zjazdami, montaż oznakowania pionowego, wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.Łączna długość drogi 0,484,34 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach