Przetargi.pl
„SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OGRZANIA BUDYNKÓW GMINNYCH W NURCU-STACJI w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

Gmina Nurzec-Stacja ogłasza przetarg

 • Adres: 17-330 Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 575 078 , fax. 856 575 063
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nurzec-Stacja
  ul. Żerczycka 32
  17-330 Nurzec-Stacja, woj. podlaskie
  tel. 856 575 078, fax. 856 575 063
  REGON: 50659585000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OGRZANIA BUDYNKÓW GMINNYCH W NURCU-STACJI w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OGRZANIA BUDYNKÓW GMINNYCH W NURCU-STACJI w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”. 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, własnym transportem, oleju opałowego lekkiego do kotłowni w następujących budynkach gminnych: Przedszkola Gminnego w Nurcu-Stacji przy ul. Słonecznej 1 (całkowita pojemność zbiornika 4500 l), Ośrodka Zdrowia w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 5 (całkowita pojemność zbiornika 2000 l), Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji przy ul. Żerczyckiej 34 (całkowita pojemność zbiornika 3200 l), Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji przy ul. Kolejowej 3 (całkowita pojemność zbiornika 1000 l) w ilości szacunkowej około 50 000 litrów, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3. Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Zamawiający zastrzega prawo nie wykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości planowanych dostaw. 4. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia. 6. Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników, przy zastosowaniu pompy przy autocysternie i legalizowanego licznika. 7. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 8. W przypadku stwierdzenia braku legalizacji licznika tankowania (uszkodzenia cech) dostawa nie zostanie przyjęta, a faktura zostanie zwrócona dostawcy bez zapłaty. 9. Przy każdorazowej dostawie, zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej pojemności, co oznacza, że rzeczywista ilość zatankowanego oleju opałowego może być większa lub mniejsza od złożonego zamówienia częściowego. 10. Zamawiający, zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i w przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt wykonawcy. 11. Kategoria wg wspólnego słownika zamówień CPV:09135100-5. 12. Olej opałowy lekki powinien odpowiadać, co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo (certyfikat) jakości, które należy każdorazowo dołączyć do faktury. 13. Minimalne wymagania dla dostarczonego oleju opałowego: Wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg Gęstość w temperaturze 15oC - nie większa niż 0,860 mg/m3 Temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 56oC Lepkość kinematyczna w temp. 20oC - nie większa niż 6,00 mm2/s Temperatura płynięcia - nie większa niż – 20o Zawartość siarki - nie większa niż 0,10 % Zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg Zawartość zanieczyszczeń stałych - nie większa niż 24 mg/kg Pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01%. 14. Dostawy będą realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje aktualnie obowiązującej ceny ogłoszonej przez wskazany koncern w formularzu ofertowym wykonawcy, do ceny obowiązującej w dniu 10 września 2019 r., przyjętej do kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca wraz z fakturą dołączy kalkulację ceny oleju dla każdej dostawy wyliczoną w/g wzoru: C=(ACK x CO):CKP C – cena netto paliwa dla konkretnej dostawy, ACK – aktualna cena netto 1 m3 oleju opałowego obowiązująca w dniu dostawy, ogłoszona przez wskazany w ofercie koncern będący źródłem zaopatrzenia, CO – zryczałtowana cena ofertowa netto 1 litra oleju opałowego podana w formularzu ofertowym. Do wyliczenia ceny dla każdej dostawy należy cenę ofertową dostosować do ceny 1m3 (zastosować trzy miejsca po przecinku). CKP – cena netto 1 m3 oleju opałowego ogłoszona przez wskazany w ofercie koncern jako źródło zaopatrzenia obowiązująca w dniu 10 września 2019 r. przyjęta do kalkulacji ceny ofertowej. 15. Płatność będzie następowała w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na sprzedaż i przewóz paliw płynnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Powinno być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia zał. Nr 5 (jeśli dotyczy). 4) Świadectwo jakości dostarczonego oleju. 5) Parafowany przez wykonawcę dokument potwierdzający wysokość ceny netto producenta z dnia 10 września 2019 r. – przyjętej do kalkulacji (np. wydruk ze strony internetowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach