Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) – Wielkie Bałówki

Gmina Kurzętnik ogłasza przetarg

 • Adres: 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4740515, 056 4748282 , fax. 564 748 284
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurzętnik
  ul. Grunwaldzka 39
  13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4740515, 056 4748282, fax. 564 748 284
  REGON: 53826000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) – Wielkie Bałówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na przebudowie drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) – Wielkie Bałówki. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kurzętnik w powiecie nowomiejskim, w woj. warmińsko-mazurskim. Długość drogi wraz ze skrzyżowaniem wynosi łącznie 1953,00. Obecnie szerokość istniejącej drogi gruntowej wynosi średnio 4,00-5,00 m. Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Planowana inwestycja przebiega częściowo przez teren zabudowy, częściowo poza terenem zabudowy. Pas drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objęty strefa ochrony konserwatorskiej, środowiska, nie leży w obszarze oddziaływania górniczego. Najważniejsze czynności to: - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - położenie nowej nawierzchni z asfaltowej - odwodnienie zadania poprzez rowy drogowe - przebudowa sieci teletechnicznej - oznakowanie drogi Szczegółowy opis w projektach i przedmiarach. Do kalkulacji ceny ryczałtowej należy przenalizować wszystkie dołączone dokumenty do SIWZ. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZOWANE PRZEDSIEWZIĘCIE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach