Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz – budowa chodnika”

Gmina Wieprz ogłasza przetarg

 • Adres: 34-122 Wieprz, Centralna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8755118, , fax. 33 8755100
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieprz
  Centralna 5
  34-122 Wieprz, woj. małopolskie
  tel. 33 8755118, , fax. 33 8755100
  REGON: 07218214300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieprz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz – budowa chodnika”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz w zakresie: • przebudowy jezdni polegającej na jej poszerzeniu, • budowy chodnika, • remontu i przebudowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, • budowy urządzeń odwodnienia powierzchniowego, • remontu zjazdów indywidualnych i publicznych, • remontu rowów odwadniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł. (osiem tysięcy złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski Nr 92 1050 1100 1000 0022 7925 7394. 3. Do oferty zaleca się dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10, natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się wpiąć do oferty. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium a w dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ , wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, która nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego (np. konsorcjum) ; 3) kosztorys ofertowy – wymóg porządkowy 4) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 5) W terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) każdy Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej) złoży bez dodatkowego wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach