Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice- Bałdowice - Słupia”

Gmina Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7316283, 7316402 , fax. 62 7316283, 7316402
 • Data zamieszczenia: 2019-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobyla Góra
  Plac Wiosny Ludów 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7316283, 7316402, fax. 62 7316283, 7316402
  REGON: 25085538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkobylagora.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice- Bałdowice - Słupia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice- Bałdowice - Słupia” na długości 3004,09 m. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, Województwo Wielkopolskie na działkach o nr ewidencyjnym - obręb 0012 Pisarzowice: 236, 295, 334, 243, 312, 222, 201, 221, 205; obręb 0001 Bałdowice: 31, 304, 56, 306, 60, 442/2, 218, 454, 187, 282, 307. Długość odcinka drogi gminnej objętego opracowaniem wynosi ~ 3004m. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty ziemne; 3) Odwodnienie korpusu drogowego; 4) Podbudowy; 5) Nawierzchnie; 6) Roboty wykończeniowe; 7) Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 8) Elementy ulic; 9) Zieleń drogowa; 10) Inne roboty. 2. Roboty budowlane wykonane zostaną w dwóch etapach: I etap - wykonany najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty ziemne; 3) Odwodnienie korpusu drogowego; II etap - wykonany najpóźniej do dnia 30.06.2020 r. 1) Podbudowy; 2) Nawierzchnie; 3) Roboty wykończeniowe; 4) Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5) Elementy ulic; 6) Zieleń drogowa; 7) Inne roboty. W ramach projektu przewidziano: • wycinkę kolidujących drzew • lokalne rozebranie istniejącej nawierzchni drogi gminnej oraz wlotów dróg bocznych • wykonanie robót ziemnych • ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm, krawężników betonowych 20x30x100, oporników 12x25x100cm i krawężników trapezowych, • wykonanie wyspy spowalniającej ruch na wlocie do miejscowości Pisarzowice • wykonanie chodnika i ciągu pieszo rowerowego z betonowej kostki brukowej, • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na drodze gminnej oraz na włączeniach dróg bocznych • wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni, w tym ułożenie warstwy odcinającej, odsączającej, ulepszonego podłoża, podbudowy oraz warstw wyrównawczej i ścieralnej • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów, • budowę zatoki postojowej, • montaż rur osłonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych, • profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów na całym odcinku drogi, • wykonanie rowozbiornika, • wykonanie ścieków skarpowych, ścieku podchodnikowego, umocnień rowów i skarp, • ustawienie barier i balustrad ochronnych, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi przewidywać zminimalizowanie utrudnień związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie płynności ruchu publicznego na zajętych odcinkach. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. 6. Przedmiar robót załączony do niniejszej SIWZ ma charakter pomocniczy. Podstawą sporządzenia wyceny powinien być zakres robót ujęty w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca na każdym etapie postępowania jest uprawniony do zgłaszania Zamawiającemu swoich uwag i wątpliwości co do dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia. Wykonawca uwagi i wątpliwości zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej, faxem lub mailem. 7. Zamówieniem objęte jest również: 1) wykonaniem wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przedmiarze robót, 2) pełną obsługą geodezyjną budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (2 egzemplarze) 3) wszelkimi naprawami urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 4) dopełnieniem wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, 5) przeprowadzeniem wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. 6) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, 7) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia, 8) wywóz materiałów nieprzydatnych do wbudowania na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. 9) Transport materiałów przydatnych, m.in. destrukt asfaltowy, rury przepustowe w miejsce wskazane przez Inwestora w odległości do 10 km, którego koszt ponosi Wykonawca. 8. Informacje dodatkowe 1) Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów (Wykonawców) bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót w terminie wskazanym w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ; 3) W przypadku gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w każdym takim przypadku należy uznać, że opisowi za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ i załącznikach. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne po złożeniu oferty to czas na ich ewentualną akceptację przez Zamawiającego pozostaje bez pływu na termin wykonania umowy. 5) Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie w dwóch częściach: a) za wykonanie I etapu prac po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru częściowego, b) za wykonanie II etapu prac po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 100.000,00 zł 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja/poręczenie musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę, 4) termin ważności, Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003, tytułem: „WADIUM – Przebudowa drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice- Bałdowice - Słupia” UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 7. Dokument gwarancji lub poręczenia nie może zawierać dla swej skuteczności innych, wprowadzanych przez gwaranta lub poręczyciela, warunków niż oświadczenie Zamawiającego (kierownika zamawiającego lub osoby przez niego uprawnionej) o dochodzeniu uprawnień z gwarancji lub poręczenia i podpisu osoby uprawnionej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, do wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą pozbawienia wolności zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego i spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z przepisami art. 24 ust 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach