Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek, gmina Błonie

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  REGON: 013271230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek, gmina Błonie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:a) przebudowa drogi na odcinku o dł. 1335 m, szer. 5,0 m;b) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych;c) ułożenie siatki pod warstwy bitumiczne; d) nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych (AC 16W 50/70), warstwa wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 6 cm;e) nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych (AC 8S 50/70), warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4 cm;f) zjazdy z kostki betonowej;g) czasowa organizacja ruchu (projekt COR wykonany wraz z opiniami, projekt należy zatwierdzić w Starostwie Warszawskim Zachodnim).Zamówienie jest dofinansowanie (dotacja) ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.UWAGA:1) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie czasowej organizacji ruchu sporządzonej przez Zamawiającego, na czas trwania realizacji Zamówienia. Czasową organizację ruchu należy zatwierdzić w Starostwie Warszawskim Zachodnim.2) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, które stanowią załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 Pzp.Szczegółowe informacje w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lubzawodowej, jeżeli wykaże, że:1.4.1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skła-dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej, o długości min. 1 km każda,1.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowa-nie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo-wych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamó-wienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami tj:kierownik budowy specjalność drogowa, uprawnienia budowlane do nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu (kierowaniu) robotami branży drogowej przy budowie lub przebudowie dróg licząc od dnia uzyskania uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.UWAGA:Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach