Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 312343 w m. Topola Katowa i Wilczkowice Górne gm. Łęczyca

Gmina Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 3882117 , fax. (024) 3883765
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyca
  ul. Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 3882117, fax. (024) 3883765
  REGON: 61101576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 312343 w m. Topola Katowa i Wilczkowice Górne gm. Łęczyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 312343 w m. Topola Katowa i Wilczkowice Górne gm. Łęczyca o dł. około 1,946 km. Zakres robót obejmuje: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego o łącznej gr. 20 cm - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych pochodzenia magmowego gr. 28 cm - wykonanie rowów odwadniających - oznakowanie pasa drogowego - obsługa geodezyjna i inwentaryzacja Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł /dwadzieścia tysięcy 00/100 /

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip. gminaleczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach