Przetargi.pl
Remont 14 lokali zamiennych, na które zostały wydane skierowania, zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6330180 , fax. 42 6339607
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  Pl. Barlickiego 11 11
  90-615 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6330180, fax. 42 6339607
  REGON: 10161165900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 14 lokali zamiennych, na które zostały wydane skierowania, zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont 14 lokali zamiennych, na które zostały wydane skierowania, zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie. Zamówienie zostało podzielone na 3 odrębne części. Część I obejmuje remont następujących lokali: Zamenhofa 27 m. 6, Proletariacka 26/28 m. 8, Wróblewskiego 17/17a m. 24a, Wygodna 5 m. 44. Część II obejmuje remont następujących lokali: 6 Sierpnia 13 m. 16, Lipowa 26 m. 14, Mielczarskiego 22 m. 7, Próchnika 26 m. 4, Żeromskiego 7 m.16. Część III obejmuje remont następujących lokali: Kasprzaka 20 m. 30, Daniłowskiego 7 m. 38, Gdańska 113 m. 1a, Wólczańska 79 m. 13, Wólczańska 141 m. 23. Remont lokali obejmuje swoim zakresem m.in.: wymianę instalacji wod-kan, wymianę instalacji elektrycznej oraz osprzętu, wymianę urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych posadzek lub renowację istniejących, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie lokali, wymianę kuchni gazowych, montaż pieców lub kuchni przenośnych, wywóz gruzu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub ich renowację. Szczegółowe zakresy remontu poszczególnych lokali określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach