Przetargi.pl
Budowa parkingu dla samochodów osobowych

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzuk.lodz.pl; zaklad@lzuk.lodz.pl, przetargi@lzuk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem drogowym położonym na terenie nieruchomości przy ul. Poziomej 12 i 14 w Łodzi (przy Cmentarzu katolickim Ruda Pabianicka) - etap II - zgodnie z kosztorysem nakładczym oraz projektem budowlano-wykonawczym w ramach zadania inwestycyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331244
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzuk.lodz.pl/17/images/docs/2015_9_pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach