Przetargi.pl
Droga powiatowa nr 2909 E w Kalinku - budowa drogi i chodnika

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 95-030 Rzgów, Plac 500-Lecia 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2141109 , fax. 42 2141207
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  Plac 500-Lecia 22 22
  95-030 Rzgów, woj. łódzkie
  tel. 42 2141109, fax. 42 2141207
  REGON: 47205782700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Droga powiatowa nr 2909 E w Kalinku - budowa drogi i chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dotyczy drogi powiatowej położonej na działce nr 331/1 w obrębie Kalinko, Gm. Rzgów - od skrzyżowania z drogą powiatową o nawierzchni asfaltobetonowej do posesji nr 70 ( działka 645/1 w m. Kalinko. tj. w km 0+000÷0+996,14). Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,00 m z prawostronnym poboczem o szerokości 0,50 m i lewostronnym chodnikiem o zmiennej szerokości dostosowanej do istniejącego pasa drogowego w przedziale 1,50 - 2,00 m . Parametry projektowe drogi: - klasa drogi - droga dojazdowa KD - nawierzchnia asfaltobetonowa - szerokość korony - 8,75 m - szerokość jezdni - 6,00 m - pobocze prawe - 0,50 m - chodnik lewostronny - 2,00 m - przekrój drogowy - spadek jezdni jednostronny - 2% - spadek poboczy - 8% Konstrukcja nawierzchni I. W km 0+000÷0+996,14 - droga główna 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 0÷11 mm w ilości 100km/m2 4 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 0÷16 mm 100 kg/m2 4 cm - warstwa ścieralna istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 0÷16 mm 100 kg/m2 24cm- istniejąca warstwowa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 15cm - warstwa odsączająca z piasku ok. 15 cm Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 51 cm II. W km 0+000÷0+996,14 - poszerzenie jezdni 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 0÷11 mm w ilości 100km/m2 4 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 0÷16 mm 100 12cm-górna warstwowa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,00-31,5 kg/m2 18cm-dolna warstwowa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63,0 12 cm- grunt stabilizowany cementem grubości w wytwórni betonów (Rm=2,5 MPa) Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 52 cm III. W km 0+000÷0+960,69 - chodnik Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: 6 cm - kostka betonowa prefabrykowana m (szara - typu behaton) 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0,00 - 31,5 mm Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 24 cm. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni wjazdów: 8 cm - kostka betonowa prefabrykowana m (szara - typu behaton) 3 cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 24 cm - podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,00-31,5 mm 15cm - warstwa odsączająca z piasku 15 cm . Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wjazdów wynosi 50 cm. Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 Wjazdy od strony posesji należy obramować opornikiem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem C12/15. Roboty pomiarowe - 1,00 km Frezowanie nawierzchni bit. - 270,70 m2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy - 148,00 m2 Rozebranie krawężników - 36,00 m Rozebranie chodników z płyt bet. - 72,00 m2 Regulacja pionowa studzienek - 38 szt. Roboty ziemne - 1 085,789 m3 Formowanie i zagęszczenie nasypów - 224,13 m3 Kopanie rowów - 376,79 m Przepusty rurowe pod zjazdami - 222,00 m Krawężniki betonowe 15x30 - 1 623,00 m + 370,00 m Nawierzchnia z mieszanek mineralno bit. grysowych, asfaltowa- warstwa wiążąca 4 cm - 1 035,99 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bit. grysowych, asfaltowa- warstwa wyrównawcza 4 cm - 1 245,17 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bit. grysowych, asfaltowa- warstwa ścieralna 3 cm - 5 976,84 m2 Zjazdy z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 710 m2 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 - ca 2 000 m Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm - 1696,28 m2 Przestawienie wiaty przystankowej - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331244
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach