Przetargi.pl
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 Droga wojewódzka Nr 469, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Stary Gostków i Powodów Trzeci; Zadanie Nr 2 Droga wojewódzka Nr 479, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku miejscowości Adamka i na odcinku Rożdżały - Miedze; Zadanie Nr 3 Droga wojewódzka Nr 480, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku miejscowości Dubie; Zadanie Nr 4 Droga wojewódzka Nr 481, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku miejscowości Sięganów; Zadanie Nr 5 Droga wojewódzka Nr 485, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Jadwinin - Pawlikowice; Zadanie Nr 6 Droga wojewódzka Nr 583, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Bedlno - Janów; Zadanie Nr 7 Droga wojewódzka Nr 707, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Strobów - Podtrzcianna i miejscowości Kurzeszyn; Zadanie Nr 8 Droga wojewódzka Nr 726, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Bukowiec Opoczyński - Opoczno; Zadanie Nr 9 Droga wojewódzka Nr 742, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku Dorotów - Bilska Wola. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde z zadań. Oferta musi obejmować całość zamówienia dla danego zadania. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla zadania 1 - 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych), - dla zadania 2 - 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych), - dla zadania 3 - 16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych), - dla zadania 4 - 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), - dla zadania 5 - 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych), - dla zadania 6 - 10 100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych), - dla zadania 7 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), - dla zadania 8 - 23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), - dla zadania 9 - 18 100,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach