Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 271621W ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów- II etap

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 227 897 011
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 227 897 011
  REGON: 13268965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 271621W ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów- II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 271621W ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów na odcinku od km 0,00+400,00 do km 0,00+585,00. 2. Przebudowa, o którem mowa w ust. 1, będzie polegała na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” w zakresie: 1) Roboty przygotowawcze, 2) Roboty ziemne, 3) Konstrukcja, 4) Nawierzchnia zjazdów i chodników, 5) Stała organizacja ruchu, 6) Humusowanie. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót. 4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: 1) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, 3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 4) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., 5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu). 6. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „LUB RÓWNOWAŻNY”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o ile zaproponowane materiały będą spełniały minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzna materiały/urządzenia zastosowane przez Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji oraz sposobu montażu. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność w zakresie: składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji sposobu montażu oraz spełniania wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej (w szczególności w dokumentacji projektowej). 7. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego:23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem „Wadium” Przebudowa drogi gminnej nr 271621W ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów- II etap - RIZPiFZ.271.26.2019. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postepowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 4) Dowód wniesienia wadium. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach