Przetargi.pl
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Stara Kornica ogłasza przetarg

 • Adres: 08-205 Stara Kornica, Stara Kornica
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 833 587 822 , fax. 833 587 893
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Kornica
  Stara Kornica 191
  08-205 Stara Kornica, woj. mazowieckie
  tel. 833 587 822, fax. 833 587 893
  REGON: 30237724000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornica.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń , • Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica na działce o nr ewidencyjnym 500/16 obręb Nowa Kornica wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( o ile będzie wymagana). Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Stara Kornica. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych w skali 1:500. 1. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania Dokumentacji Projektowej, szczegółowo opisanej w PFU, obejmującej w szczególności: a) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: projekty prac geologicznych (jeżeli będą wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne (jeżeli będą wymagane), wymagane ekspertyzy, itp. (o ile będzie wymagane), b) Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż (architektoniczno - budowlanej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, modernizacji instalacji elektrycznych, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, przyłącza instalacji wodociągowej, przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, operat wodno prawny, projekt drogowy i inne niezbędne) wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, d) Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla prowadzenia robót, e) Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów i instalacji i urządzeń PSZOK, f) Opracowania dla PSZOK instrukcji ppoż, g) Inne opracowania wskazane w PFU, h) Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie ona wymagana) oraz przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. 2) W ramach prowadzenia spraw formalnych związanych z realizacją zamówienia Wykonawca: • Uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, • Uzyska niezbędne szczegółowe warunki podłączenia do mediów( woda, kanalizacja sanitarna, elektryka), • Uzyska decyzję na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej na działkę, • Wykona projekt w branży architektoniczno-budowlanej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz z projektem zagospodarowania terenu – w ilości 4 egz. papierowe oraz 2 egz. na nośniku CD (dokumentacja powinna być przekazana w formie plików PDF), • Wykona niezbędne projekty podłączenia do sieci, • Wykona operat wodno prawny oraz uzyska pozwolenie wodno prawne, • Uzyska stosowne uzgodnienia(pozwolenia na budowę, uzgodnienia p.poż, sanepid i bhp), 3) Na podstawie powyższych projektów wykona następujące prace budowlane: • Brama wjazdową wraz z ogrodzeniem, • Niwelację terenu, • Plac utwardzony • Magazyn blaszany z wydzielonymi boksami • Budynek socjalno-biurowy (kontenerowy, 2 kontenery 6x2,4x2,7 m), • Oświetlenie zewnętrzne terenu z linią kablową, • Kanalizacja zewnętrzna deszczowa • Separator • Układ rozsączający • Kanalizacja sanitarna • Sieć wodociągowa zewnętrzna • Odwodnienia liniowe • Sianie trawy i sadzenie roślinności izolacyjnej • Monitoring punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych • Waga najazdowa stacjonarna o tonażu do 50 t. • Waga przenośna 500 kg Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania będzie wynikał z uzgodnionej i przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2.Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pod nazwą: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach