Przetargi.pl
„Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części”.

AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2709550 , fax. 22 2702143
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW REWITA Sp. z o.o.
  ul. św. J. Odrowąża 15
  03-310 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2709550, fax. 22 2702143
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., Nr 14448 poz. 1137 z późn. Zm.) o zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ – (Opis przedmiotu zamówienia oraz zestawienie parametrów techniczno-użytkowych). 2. SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://dwwam.nowybip.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany : Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3)Upoważnienie(pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w pkt 1-2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach