Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 18604 N w miejscowości Gródki

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Adres: 13206 Płośnica, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 968 008 , fax. 236 968 005
 • Data zamieszczenia: 2017-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52
  13206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 968 008, fax. 236 968 005
  REGON: 54089000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 18604 N w miejscowości Gródki
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 18604N w m. Gródki na długości około 0,85 km,. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego, spełniającej parametry techniczne dla danej klasy drogi zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, o konstrukcji jezdni odpowiednio do założonej kategorii ruchu. 2.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja tj. a)Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt wykonawczy (należy zastosować projekt wykonawczy do zakresu przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót) b)Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót c)Załącznik nr 3 SIWZ: kosztorys ofertowy 3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników. Przedmiot zamówienia został zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie w tym m.in. niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1)obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2)wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 5. Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233320-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach