Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno

Gmina Grodziczno ogłasza przetarg

 • Adres: 13324 Grodziczno, Grodziczno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 564 729 126 , fax. 564 729 106
 • Data zamieszczenia: 2017-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziczno
  Grodziczno
  13324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 564 729 126, fax. 564 729 106
  REGON: 87714202530000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno ”. Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres robót: 1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 2) Fundamentowanie dróg, 3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg 4) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 2. Zakres i sposób wykonania robót określają: 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), stanowiąca załącznik do SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, 3) Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, a który będzie załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej lub pozostałych dokumenatch zamówienia powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ( zwanej dalej OST) i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej SST). 8. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST. 9. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 10. Materiały z rozbiórki: 1) nadające się do powtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca na własny koszt przetransportuje te materiały oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, 2) pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów o odpadach, 3) koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym. 11. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB. 12. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół przez Strony Umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty w zakresie kierownika budowy będą wykonywane przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem złożonym do oferty. 14. Wykonawca na 5 dni przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować wyszczególnione w ust. 13 roboty, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 15. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, w terminie 5 dni od zmiany osób. 16. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 13. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 13 czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 14. 18. Zamawiający za zrealizowany przedmiot zamówienia określa minimalny 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym oraz minimalny 36 miesięczny okres gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, zgodnie z umową. 19. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). 20. Przedmiot zamówienia dofinansowany będzie ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku otrzymania dotacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233320-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach