Przetargi.pl
Budowa dojścia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia

Gmina Grodziczno ogłasza przetarg

 • Adres: 13-324 Grodziczno, Grodziczno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 564 729 126 , fax. 564 729 106
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziczno
  Grodziczno
  13-324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 564 729 126, fax. 564 729 106
  REGON: 87714202530000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dojścia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dojścia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, między innymi: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, w zakresie różnych nawierzchni, oświetlenia. 3.2.1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3.2.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do projektu umowy, która stanowi załącznik do SIWZ, a także będzie załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 3.3. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej lub pozostałych dokumenatch zamówienia powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykryte błędy muszą być usuniete a opuszczenia muszą być uzupełnione. Wykonawca zrealizuje powyższe roboty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego okreslonego w umowie. 3.3.1. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych niż przyjęto w dokumentacji projektowej należy bezzwłocznie poinformować Zamawiającego i inspektora/ inspektorów nadzoru. Jeżeli wystapi konieczność wykonania badań geologicznych Wykonawca wykona je na własny koszt. 3.4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3.5. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.5.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności techniczno - budowlanymi i normami państwowymi. Wykonawca oświadcza, iż użyte do realizacji umowy materiały, posiadają wymagane atesty i certyfikaty i są zgodne z polskimi normami. Użyte do realizacji umowy materiały, mają być zgodne z określonymi w dokumentacji i STWiORB lub lepsze. 3.5.2. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiORB. Wykonawca oświadcza, iż użyte do realizacji umowy materiały, posiadają wymagane atesty i certyfikaty i są zgodne z polskimi normami. Użyte do realizacji umowy materiały, mają być zgodne z określonymi w dokumentacji i STWiORB lub lepsze. 3.6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 3.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 3.8. Materiały z rozbiórki: - nadające się do powtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt przetransportuje te materiały oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, - pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów o odpadach, - koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym. 3.9. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB. 3.10. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół przez Strony Umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 3.11. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy i nie stanowi w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.12. Roboty ziemne prowadzić należy zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu bądź posadowienia niezgodnie z projektem. 3.13. Przy wykryciu uzbrojenia niezinwentaryzowanego kolidującego z projektowanymi robotami, należy uzyskać opinię użytkownika. 3.14. Projekt organizacji oraz znakowania robót wykonawca robót przygotuje we własnym zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi. 3.15. Wykonawca może obejrzeć plac budowy a podejmując się wykonania zakresu prac będących przedmiotem przetargu zobowiązuje się wykonać je zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami a także należytą starannością. Koszty oględzin miejsca robót ponosi wykonawca. 3.16. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 3.17. Przed przystąpieniem do robót zgłosić do poszczególnych instytucji celem zlokalizowania uzbrojenia w terenie. Wszelkie prace winny być wykonane z zachowaniem przepisów BHP. 3.18. Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 3.19. Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 3.20. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu. 3.21. Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) nie będzie stanowić podstawy do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 3.22. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do zrealizowania warunków uzgodnienia projektu budowlanego pomiędzy Inwestorem a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7 pkt.9.1, ust.7 pkt. 9.4, ust.10, ust.11, ust.12 pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Inwestycji ul. Lubelska 5 10-404 Olsztyn nr IZIWd-505-380/2019 z dnia 30.09.2019r. 3.23. W kosztach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi ująć również koszt za zajęcie terenu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na czas robót i pouczenia z BHP na obszarze kolejowym zgodnie z Ibh-105, o których mowa w ust.7 pkt. 9.1 i ust.7 pkt.9.4 pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Inwestycji ul. Lubelska 5 10-404 Olsztyn nr IZIWd-505-380/2019 z dnia 30.09.2019r. 3.24. Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Inwestycji ul. Lubelska 5 10-404 Olsztyn nr IZIWd-505-380/2019 z dnia 30.09.2019r stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 12.2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 12.3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 z póź.zm.). 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy Iława O/Grodziczno nr rachunku: 40 8831 1038 2001 0000 0101 0003 z adnotacją: "Wadium – budowa dojścia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia ". 12.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 12.7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 12.9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 12.10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 12.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12.12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12.15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o zamówienie publiczne oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach