Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 160735 C Łowiczek - Wójtówka od km 0+005,00 do km 0+875,00

Urząd Gminy w Bądkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-704 Bądkowo, ul. Włocławska 82
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2724100 , fax. 054 2724054
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Bądkowie
  ul. Włocławska 82 82
  87-704 Bądkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2724100, fax. 054 2724054
  REGON: 00053141800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.badkowo.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 160735 C Łowiczek - Wójtówka od km 0+005,00 do km 0+875,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi na odpowiednio przygotowanej, istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z porządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160735 C Łowiczek - Wójtówka, na odcinku od km 0+005,00 do km 0+875,00. Projekt zakłada wykonanie następujących robót: 1. Mechaniczne wykonanie koryta gruntowego oraz dolnej warstwy podbudowy z tłucznia wapiennego na odcinku od km 0+005 do km 0+065. 2. Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni. 3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa łamanego grubości 8cm na całej długości odcinka. 4. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8. 5. Utwardzenie kruszywem łamanym zjazdów publicznych i indywidualnych oraz obustronnych poboczy na szerokości 0,50m od krawędzi jezdni. 6. Uformowanie w gruncie z koryta oraz plantowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia do dnia 17.03.2010r. do godz. 9.00 , wadium w wysokości 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3/ gwarancjach bankowych 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 11 9537 0000 0020 0107 2000 0014 z dopiskiem wadium- przebudowa drogi Łowiczek-Wójtówka

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.badkowo.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach