Przetargi.pl
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Janówku

Gmina Brzozie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-313 Brzozie, Brzozie 50
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4912910 , fax. (065) 4912911
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozie
  Brzozie 50 50
  87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4912910, fax. (065) 4912911
  REGON: 87111840200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Janówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na a) przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowej wewnętrznej zaopatrzeniowej, b) rozbiórka ścian, c) wykonanie wykopu pod fundament dobudowy z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa pod nadzorem uprawnionej osoby ist. fundamenty powyżej projektowanych ław, d) rozbiórka dachu i ścian szczytowych, od strony POM. straży do wys. wieńca, wymurowanie dobudowy i wykonaniem wieńca, e) budowa konstrukcji dachu z poszyciem z pokryciem, f) ocieplenie stropodachu, g) wykonanie ścianek działowych, h) wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych, i) wykonanie podłóg i posadzek, j) roboty malarskie wykończeniowe wewnętrzne, k) izolacja termiczna ścian zewnętrznych. Ww prace należy wykonać zgodnie z projektem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN słownie (siedem tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy Nr rachunku 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002 z dopiskiem: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Janówku (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określo?nych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie?możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z od?setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach