Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  38700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem urobku na odległość do 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości ukopu 1,2m3/mb rowu - odmulenie rowu w km 1+400 do km 3+330 – 2316 m3 2) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm grubość warstwy 20cm w km 1+400 do km 3+330 - 9 650 m2 3) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej ACW16 - warstwa wiążąca grubości 6cm - w km 1+400 do km 3+330 - 7720m2 4) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej ACS11 - warstwa ścieralna grubości 5cm - w km 1+400 do km 3+330 - 7720m2 5) Dosypanie obustronne poboczy w-wą grubości 11 cm - tłuczeń kamienny frakcji 4-31,5mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - 2895m2 Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót zał. Nr 8 i załącznik graficzny- zał. Nr 7. 1. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, komplet atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały budowlane, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 2. Przywrócenia przyległego do terenu budowy terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót budowalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik w km 1+400 do km 3+330” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy załączyć do składanej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2 SIWZ); 1. Formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia, z zestawieniem robocizny, sprzętu, materiałów i ich cenami oraz z danymi wyjściowymi do kosztorysowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1. przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna; 2. przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 10 do SWIZ 3. w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia 4. w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej • zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób skierowanych do realizacji zamówienia o której mowa w pkt 5A.2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach