Przetargi.pl
Kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 534 097 , fax. 178 534 682
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2
  35036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 097, fax. 178 534 682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie kursu informatycznego CAD/CAM dla uczniów przedmiotów zawodowych. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w branży technicznej, doskonalenie kompetencji zawodowych, zapoznanie z wiedzą na temat obsługi programu CAD/CAM, przekazanie wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. a) Uczestnikami kursu będą uczniowie z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach – 20 osób. Przewidywana liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 2. Liczba osób w jednej grupie: 10 Łączna liczba godzin kursu dla 1 grupy obejmuje 50 godzin (w tym zajęcia teoretyczne –28 godzin i praktyczne – 22 godzin).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ, w tym oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w kryterium: doświadczenie trenerów. Pełnomocnictwa – jeśli są wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - (wg wzoru, który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert), składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach