Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek – II przetarg

Gmina Rymanów ogłasza przetarg

 • Adres: 38480 Rymanów, ul. Mitkowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 355 006 , fax. 134 355 765
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymanów
  ul. Mitkowskiego
  38480 Rymanów, woj. podkarpackie
  tel. 134 355 006, fax. 134 355 765
  REGON: 37044059000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek – II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek. 5.2. Zakres realizacji obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2, na żłobek. Przebudowa obejmuje część pomieszczeń w strefie centralnej i południowej przyziemia budynku istniejącej Szkoły Podstawowej. Przebudowa zakłada przygotowanie dwóch sal dla min. 20-stu dzieci wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, zaplecze higieniczno-sanitarne), a także personelu (wc, pomieszczenie socjalne). Z uwagi na ograniczoną wielkość adaptowanej powierzchni – w żłobku nie przewiduje się pełnej technologii kuchni - jedynie catering. W tym celu w strefie centralnej wydzielono przestrzeń techniczną jako mini zaplecze kuchenne (rozdzielnia posiłków i zmywalnia). Zakres prac budowlanych koniecznych do przeprowadzenia w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń uwzględnia m.in.: a. wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych przyziemia w obrębie opracowania do pełnej wysokości lub środkowych 1,5m, b. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, c. wyburzenie części istniejących ścian działowych, a także fragmentów ścian nośnych, d. wykonanie dodatkowych wzmocnień /podparć belek stropowych, sklepień z cegły w formie nadproży, belek i słupów stalowych), e. zamurowania części istniejących otworów drzwiowych, f. wymiana warstw posadzkowych (demontaż istniejących warstw posadzki na gruncie z wyrównaniem poziomów między poszczególnymi segmentami budynku, wykonania nowej posadzki na gruncie), g. wykonanie nowych ścian działowych z cegły pełnej gr.12cm, h. przebudowa wewnętrznych instalacji (kanalizacji sanitar., wodociąg., elektr. i gazowej), i. wykonanie przebić w stropie nad przyziemiem w celu wyprowadzenia projektowanych przewodów wentylacyjnych ponad dach- rury stalowe zakończone wentylatorami), j. roboty wykończeniowe (oczyszczenie i malowanie widocznych belek stropowych z ich zabezpieczeniem farbami do wymaganej klasy odporności pożarowej R120, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt ogniochronnych z opłytowaniem gr. 15mm nad wszystkimi pomieszczeniami, wykończeniowe posadzek, montaż stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej, roboty tynkarskie), k. montaż daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku, l. przebudowa przyłącza wodociągowego ( projektowana studnia wodomierzowa), m. wykonanie nowego odcinka trasy instalacji gazowej doziemnej bezpośrednio do kotłowni, n. sieci zewnętrzne:  odprowadzenie ścieków sanitarnych (do istniejącej kanalizacji sanitarnej biegnącej w sąsiedztwie budynku - bez zmian),  doprowadzenie energii elektrycznej – istniejący przyłącz bez zmian,  kanalizacja deszczowa (odprowadzenie wody z rynien z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej - bez zmian),  doprowadzenie wody istniejący przyłącz przewidziany do przebudowy (przyłącz ulegnie skróceniu, przewiduje się studnię wodomierzową),  przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej (po nowej trasie). Przewiduje się wyposażenie obiektu we wszystkie niezbędne instalacje:  wod.-kan.,  wentylacyjną wspomaganą mechanicznie,  c.o.,  elektryczną i oświetleniową,  odgromową, uziemiającą wyrównawczą i przeciwprzepięciową,  gazową,  ciepłej wody użytkowej. Przebudowa części pomieszczeń przyziemia oprócz zmian funkcjonalnych i konstrukcyjnych wiąże się z koniecznością wydzielenia odrębnej strefy pożarowej, dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej w tym warunków technicznym jakim powinien odpowiadać obiekt użyteczności publicznej o funkcji żłobka. Powierzchnia pomieszczeń objętych przebudową: ~280m2. 5.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarami robót (przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy) - załącznik nr 9 do SIWZ; - Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP. 5.4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5.6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.7. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). 5.8. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy 5.9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że te materiały i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 5.10. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 5.12. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 5.13. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 5.14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, w tym na wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5.15. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji, Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 40 % 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną. 5.16.Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z rozdziałem 10 SIWZ. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A., Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie o numerze: 40 1020 4391 0000 6102 0156 8062, tytuł przelewu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek” – II przetarg lub sygnatura przetargu RIN.271.7.2018. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie gwarancji wadialnej powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać -„Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że wynika to z przepisów prawa. 16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach