Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 1.1. Część pierwsza zamówienia - „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy”- Zadanie inwestycyjne nr 1 (zatoki autobusowe, perony z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej i kanał teletechniczny) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - budowę zatok autobusowych (dwie zatoki w ciągu drogi krajowej nr 82 z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8cm, o łącznej powierzchni około 173m2), - budowę nowych ciągów pieszych i peronów z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm, o łącznej powierzchni około 331m2, - wykonanie rowu krytego w ciągu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82 z rur PP SN 8 i śr. 60 cm - dł. około 35m, - wykonanie rowów odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 82 w dowiązaniu do istniejących rowów, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - około 1893m2, - budowę teletechnicznego kanału technologicznego zlokalizowanego pomiędzy projektowanym do odtworzenia rowem a granicą projektowanego pasa drogowego drogi krajowej, składający się z jednej rury RHDPEp 125/7, trzech rur RHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 40+7x10/8, długość trasy ok. 351m, (w tym przewiertem pod drogą 2x24m) oraz czterech studni kablowych, - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. 1.2. Część druga zamówienia - Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 2 (jezdnie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznakowaniem, odcinki dróg gminnych, parking, chodniki i oświetlenie) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - wycinkę drzew oraz krzewów, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni około 1973m2, - wymiana warstwy ścieralnej na drodze krajowej nr 82 na nową na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50, - przebudowę wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 w technologii mas bitumicznych, - poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokości zasadniczej 11,5m (3x3,5 m – trzy pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska zewnętrzna bitumiczna) w związku w wykonaniem pełnowymiarowego dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, - łączna ilość warstwy ścieralnej na drodze krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 około 2594m2 - wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych i szerokości 6,0 m od km 0+005,75 do km 0+035,25 i szerokości 4,5 m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokości jezdni na odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25), - budowę nowych ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm. około 33m2, - przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 240m2, - budowę drogi dojazdowej od istniejącej drogi gminnej nr 112470L do działki nr 96/8 i działek przyległych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 487m2, - budowę węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) – 5 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 77m2, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, - humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw pasa zieleni, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii grubowarstwowej) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przejście dla pieszych z wysepką azylu, - budowę oświetlenia drogowego (latarnie hybrydowe 2 szt. i hybrydowe oświetlenie przejścia dla pieszych), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna), - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. Powierzchnie nie zaznaczone na pomarańczowo należą do części drugiej zamówienia. 1.3. Część trzecia zamówienia - „Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowości Łuszczów Pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, - wykonanie robót rozbiórkowych, - usunięcie krzewów kolidujących z projektowaną drogą, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych o szerokości 4,5m, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie ścieku korytkowego, - budowę studni chłonnej, - utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem łamanym grubości 15cm na szerokości 0,75m, - dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów „do góry” poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - konserwacja (odtworzenie) istniejących rowów przydrożnych, - regulacja poboczy i skarp, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw oraz umocnienie elementami prefabrykowanymi, - wykonanie nowego oznakowania pionowego. - przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót na drodze gminnej. 2. Materiał z rozbiórki nie przeznaczony do ponownego wbudowania: kruszywo, frezowany asfalt - do przekazania zamawiającemu z dowozem na odległość do 10km (zmiana w stosunku do przedmiaru robót). 3. Wymagana jest współpraca i koordynacja działań pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zamówienia. 4. Dla wszystkich części zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie na koszt wykonawcy pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych jeśli takie wystąpią oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego program zapewnienia jakości przed rozpoczęciem robót. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 6. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach