Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112402L - ul. Dębowej w miejscowości Turka, gmina Wólka. Poniżej wymienione zostały główne elementy robót i orientacyjne ilości. 1. Branża drogowa: - przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 7,0 m, długości około 740m, - przebudowa skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi: Grabową, Brzozową, Borówkową, Wierzbową, Poziomkową, Wiązową, Wrzosową, Jesionową, - przebudowa odcinków drogi gminnej ul. Jaworowa (dł. około 60m) i ul. Akacjowa (dł. około 50m) na pętlę autobusową - wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Dębowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - wykonanie nowych chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm oraz dostosowanie wysokościowe istniejących chodników, - regulacja wysokościowa istniejących miejsc postojowych, chodników, zjazdów, - przebudowa istniejących zatok autobusowych poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu), - wykonanie nowej zatoki autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - wykonanie pętli autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm pomiędzy ul. Dębową a ul. Jaworową, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego , - regulacja wysokościową istniejących elementów uzbrojenia sieci wodociągowej, gazowej i sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (zasuwy, zawory, włazy, wpusty deszczowe) oraz - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych eNN - likwidacja istniejącej pętli autobusowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa i płyt betonowych), - wykonanie wsyp azylu dla pieszych, - wykonanie rowu odparowującego, ścieku korytkowego i palisady. 2. Orientacyjne ilości nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm - 6702m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa - około 705m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - łącznie około 5562m2 - nawierzchnie z nowej kostki betonowej gr. 8cm (drogi, zatoki, zjazdy, parkingi) - łącznie około 2076m2 - nawierzchnie do przełożenia z kostki betonowej gr. 8cm (drogi, zatoki, zjazdy, parkingi) - łącznie około 1056m2 - nawierzchnie chodników z nowej kostki betonowej gr. 6cm - około 3199m2 - nawierzchnie chodników do regulacji z kostki betonowej gr. 6cm - około 771m2 - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 4042m2 - przebudowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jeżynowej i ul. Klonowej (dn300mm, długości ok. 57m) wraz z wykonaniem 2 studni rewizyjnych, 2 przykanalików oraz 2 wpustów deszczowych 3. Branża sanitarna: - przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jeżynowej i ul. Klonowej (dn300mm, długości ok. 57m) wraz z wykonaniem 2 studni rewizyjnych, 2 przykanalików oraz 2 wpustów deszczowych - Wykonanie monitoringu wizyjnego przebudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej (kamerowanie) z pomiarem spadków i zapisem na płycie DVD 4. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy (kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach