Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów”

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 632 888 192 , fax. 632 888 192
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 632 888 192, fax. 632 888 192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów”. 2. Szczegółowy opis robót zawierają: pomocniczy przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykona¬nia i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzanego postępowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów wraz z obsługą geodezyjną na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. 4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać między innymi: 4.1. roboty przygotowawcze 4.2. roboty ziemne 4.3. odwodnienie pasa drogowego 4.4. podbudowę 4.5. nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4,0 cm, warstwa ścieralna jak dla ruchu KR-3 4.6. pobocza z kruszyw łamanych 4.7. włączenie do drogi powiatowej 4.8. zjazdy do nieruchomości 4.9. oznakowanie pionowe i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 4.10. roboty wykończeniowe 5. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. 6. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać o konstrukcji z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Zjazdy drogowe w ciągu przebudowywanej drogi należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi: - szerokość na końcu łuku kołowego – 4,00m - promienie wyokrąglające - R=4,0m. W miejscu gdzie występuje rów przydrożny należy wbudować przepusty rurowe o średnicy 40 cm zakończone ściankami czołowymi. Projekt zakłada wykonanie zjazdów do nieruchomości. Lokalizacja zjazdów zostanie ustalona na etapie przebudowy. Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego. 7. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 8.1. Prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego 8.2. Ustanowienia kierownika budowy 8.3. Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8.4. Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji 8.5. Stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych 8.6. Zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych 8.7. Wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność. 8.8. Zawiadomienia Zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie. 8.9. przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu/nie sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 9. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 10. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 11. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. 12. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków budżetu państwa pochodzących ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 13. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, która zostaje dołączona do niniejszej SIWZ. 14. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 15. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 16. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 17. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 18. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 19. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi szkice geodezyjne i oświadczenie geodety o złożeniu w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych. 20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 21. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 22. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 23. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 24. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 25. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 26. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 27. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 28. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 29. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 30. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 31. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 31.1. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 31.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 31.3. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 31.4. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 31.5. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 31.6. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, bhp, itp., 31.7. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 31.8. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 31.9. zgłaszania Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 31.10. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 31.11. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 31.12. zgłoszenia wykonanych robót do odbioru, 31.13. przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 31.14. uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde wezwanie Zamawiającego. 32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 34. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 35. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 36. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 37. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 38. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 39. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 40. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 41. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 42. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 43. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 44. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 45. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 46. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 47. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 48. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 49. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.31.2019 50. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów” nr sprawy: ZP.271.31.2019 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 8. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów” nie otwierać przed 25 października 2019 r. godz. 12.30. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 2) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ); 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 4) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawcy należy przedłożyć do oferty: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu; b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. c) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 2. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie – załącznik nr 4, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 6. Dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty i innych dokumentów składanych wraz z ofertą (chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach