Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2019/2020. Nr sprawy W31/2019

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422111258, , fax. +48422111258
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
  ul. Ignacew 9
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. +48422111258, , fax. +48422111258
  REGON: 00032337000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2019/2020. Nr sprawy W31/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Olej napędowy grzewczy w ilości 150 000, litrów sukcesywnie w ciągu 12 m-cy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym. Wypełniony formularz oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach