Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica-Chrósty

Gmina Pawłowiczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4036461 , , fax. 774036462
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłowiczki
  Plac Jedności Narodu 1
  47-280 Pawłowiczki, woj. opolskie
  tel. 77 4036461 , , fax. 774036462
  REGON: 53141296400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowiczki.pl; www.pawlowiczki.pl/bip2

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica-Chrósty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty obejmujący wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w następującym zakresie : 1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym – 10112,63 m2 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca – 9137,48 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna – 8887,5 m2 4. Obsypanie poboczy – 96 m3 Szczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki do SIWZ - Projekt budowlany , przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZRI.271.6.2020 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 10467 O Ostrożnica – Chrósty ” do dnia 20.08.2020 r. do godz. 10.00. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110,650,1000,1669.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynika jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 2. Kosztorys ofertowy. Sporządzony kosztorys ofertowy przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego jest dla Zamawiającego informacją o sposobie obliczenia ceny i jest pomocny przy zbadaniu realności oferowanej ceny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach