Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+ 966 w miejscowości Kowala Druga.

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204162 w. 15 , fax. 818 203 573
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  Młodzieżowa 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204162 w. 15, fax. 818 203 573
  REGON: 43102014400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+ 966 w miejscowości Kowala Druga.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości Kowala Druga realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę drogi gminnej 108030L w miejscowości Kowala Gruga, Gmina Poniatowa na długości 1 371 m, w zakresie wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm, szerokości 3,5 m z lokalnym poszerzeniem do 5 m na długości 25 m, tzw. mijanką. Nawierzchnia o konstrukcji: 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej AC11W i warstwa ścieralna AC11S grubości 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,7 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m. Dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do posesji oraz przyległych nieruchomości rolnych. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe. W ramach zadania Wykonawca w szczególności: 1. wykona roboty budowlane drogowe oraz dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, 2. użyje materiałów i urządzeń w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewniających sprawność eksploatacyjną, 3. będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji, 4. przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe, 5. przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane, w tym inwentaryzację geodezyjną, 6. Zapewni uczestnictwo osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wymagania dotyczące realizacji robót: 1.Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż. Zaistnienie jakichkolwiek rozbieżności jakie mogą wystąpić w SIWZ i jej załącznikach, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji robót, które będą konieczne do wykonania jako naturalna konsekwencja procesu budowlanego. 2.Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone na otwartym, użytkowanym terenie, wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie realizacji robót z uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: 1)Projekt Przebudowy drogi gminnej nr 108030L 2)Projekt stałej organizacji ruchu 3)STWiOR, 4)Przedmiary robót, W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Rozwiązania równoważne W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach