Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1408L „ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, Kolejowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818653169 , fax. 818653169
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
  Kolejowa 5
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 818653169, fax. 818653169
  REGON: 43102963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpryki.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1408L „ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1408L” od km 1+146 do km 4+017,8 (od końca przebudowy wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1415L). Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa: • ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.). • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności : a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: • dokumentacji projektowej przebudowy:  drogi nr 1408L, • zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.); • zaprojektowanie stałej organizacji ruchu; • opracowanie mapy do celów projektowych; • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; • opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji; • pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; • opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; • pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.); • opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej – w przypadku gdy opracowanie jest wymagane; • pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji; • opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność; • uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami; • wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych • opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę – jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami. b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych): • w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej, • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, • wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, • uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, • opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, • ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, • dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, • udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania – jeżeli okaże się to konieczne, • poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę - roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Każdy z Wykonawców musi zapoznać się z załącznikiem do niniejszej SIWZ - koncepcją przebudowy drogi powiatowej Nr 1408L stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach