Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 105401E Etap III (kontynuacja) w miejscowości Zalesie oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce

Gmina Zduny ogłasza przetarg

 • Adres: 99-440 Zduny, 1C 1C
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8387590 , fax. 046 8387423
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zduny
  1C 1C 1C
  99-440 Zduny, woj. łódzkie
  tel. 046 8387590, fax. 046 8387423
  REGON: 00055159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazduny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105401E Etap III (kontynuacja) w miejscowości Zalesie oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105401E Etap III (kontynuacja) w miejscowości Zalesie w zakresie wykonania: Roboty pomiarowe trasy drogi + zjazdy-1598mb Roboty związane z budową przepustów rurowych (przepusty)-19m+3m Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej-6697,67m2 Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3cm-6697,67m2 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm-6606,77m2 Wykonanie obustronnych poboczy z asfaltu pofrezowego szer. po 0,75m-238,40m3 Ustawienie barier ochronnych SP-04/4 i SP-04/2-20m+38m Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce w zakresie do wykonania: Roboty pomiarowe trasy drogi + zjazdy-400mb Roboty związane z budową przepustu rurowego (przepust na zjeździe)-10m Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 8cm-1554m2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej (podwójne)-1424m2 Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3cm-1424m2 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm 1384m2 Wykonanie obustronnych poboczy z asfaltu pofrezowego szer. po 0,25m 9m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00zł. (słownie: pięć tysięcy zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugzduny.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach