Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w m. Strupin Mały”

Gmina Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5637363, , fax. 82 5637793
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm
  Pokrówka, ul. Gminna 18
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5637363, , fax. 82 5637793
  REGON: 53239800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w m. Strupin Mały”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w m. Strupin Mały, których zakres robót składa się z robót objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (część a) i części robót nie objętych dofinansowanie (część b) i obejmuje między innymi: Część a) dofinansowana z PROW: wykonanie koryta robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika, z odzyskanego kruszywa wykonanie utwardzenia poboczy oraz odwiezieniem nadmiaru urobku we własnym zakresie - 431 m3, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - 18,0 m, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z oporem i wypełnienie spoin piaskiem – 18,0 m, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne chodnika – 35,0 m2, podbudowa zasadnicza chodnika z kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie – 35,0 m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask z wypełnieniem spoin piaskiem – 35,0 m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR1, grub. 3 cm – 7140,0 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, grub. 4 cm – 7000,0 m2, oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe i oznakowanie pionowe wraz ze znakami aktywnymi B20 LED. część b) finansowana wyłącznie z budżetu gminy: profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3000,0 m2, podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm – 3000,0 m2, podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie grub. 5 cm – 3000,0 m2, 2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 8 do SIWZ), w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku z tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach