Przetargi.pl
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 - 8+180 (8+184), obiekt 3 w km 3+608 – 5+005 na długości 1,397  km, gm. Annopol, pow. Kraśnik.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: Lublin, ul. Karłowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 310 322, , fax. 815 310 301
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 310 322, , fax. 815 310 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie .pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 - 8+180 (8+184), obiekt 3 w km 3+608 – 5+005 na długości 1,397  km, gm. Annopol, pow. Kraśnik.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 3+608-5+005 tj. na długości 1,397 km. Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Annopol, pow.Kraśnik, województwo lubelskie . Rozbudowa polegać będzie na uzupełnienie gruntu do projektowanego przekroju oraz zagęszczeniu do określonych parametrów i wykonaniu drogi technologicznej na powiększonej ławie przywałowej, przystosowanej do ruchu sprzętu ciężkiego podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) Przebudowę wału przeciwpowodziowego o długości 1,397 km i całkowitej kubaturze 29 913,18 m3; 2) Wykonanie przesłony cementowo – bentonitowej w podłożu wału w technologi DSM o powierzchni 16 800 m2; 3) Wykonanie uszczelnienia korpusu wału geomembraną PVC grub. 1,5 mm dwustronnie uszorstkowioną na powierzchni 16 700 m2; 4) Wykonanie zabezpieczenia skarpy przed bobrami siatką stalową w powłoce PVC na powierzchni 16 700 m2; 5) Wykonanie schodów skarpowych w km 3+609 – 12,60 mb; 6) Wykonanie ciagu eksploatacyjnego o nośności 5,0 t - 4 221 m2; 7) Wykonanie ciągu eksploatacyjnego o nośności 30,0 t - 4 738 m2; 8) Wykonanie ramp w km 3+619 o pow. 101,37 m2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych )
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków - określonych w dziale IV ust. 1 pkt 1.2 SIWZ - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał dokumentu). 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach