Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0 + 000 do km 0 +990

Gmina Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-222 Książki, ul. Bankowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6888165 , fax. 56 6888138
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Książki
  ul. Bankowa 4
  87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6888165, fax. 56 6888138
  REGON: 87111880400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaksiazki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0 + 000 do km 0 +990
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0 + 000 do km 0 +990 Projektowana konstrukcja nawierzchni Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni: Konstrukcja nawierzchni jezdni i poszerzeń: - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm Konstrukcja nawierzchni poboczy: - 20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm Konstrukcja nawierzchni chodników i peronu: - 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - 4 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm - 15 cm warstwa odsączajaca z piasku Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - 5 cm warstwa wiaaca z betonu asfaltowego AC 11W - 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm Konstrukcja nawierzchni wyspy spowalniającej: - 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - 4 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm - 15 cm warstwa odsączająca z piasku Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1. 2) Odcinek próbny: a) co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, wykonawca wykona odcinek próbny, b) zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego: - na powierzchni 1000 m2 – wykonanie odcinka próbnego obejmuje wykonanie warstw zgodnie z rysunkiem przekrój konstrukcyjny Rys. Nr 5 dot. rys nr 1.2 – szerokości 5 m (element załącznika Nr 8 do niniejszej specyfikacji) - na powierzchni 184 m2 kostki brukowej, 92 mb krawężnika i 46 mb obrzeża „6 cm” wykonanie odcinka próbnego obejmuje wykonanie warstw zgodnie z rysunkiem przekrój konstrukcyjny Rys. Nr 2, dotyczy szerokości 200 cm. (element załącznika Nr 8 do niniejszej specyfikacji) c) odcinek próbny wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez zamawiającego, w odległości nie większej niż 5 km od miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja techniczna (załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji), Wzór umowy (załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji). 4) UWAGA! Załączony do niniejszej specyfikacji Przedmiar robót (załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji) oraz Książka obmiarów (załącznik Nr 10 do niniejszej specyfikacji) stanowią jedynie dokumenty pomocnicze. Przy sporządzaniu oferty należy kierować się opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji. 5) UWAGA! Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji wskazanej w Cz. III. pkt 1 ppkt 4 niniejszej specyfikacji norm, aprobat, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 – 3 ustawy Pzp. Wszystkie wymienione w dokumentacji wskazanej w Cz. III. pkt 1 ppkt 3 niniejszej specyfikacji materiały, urządzenia opatrzone nazwami, nazwami producentów mają na celu określenie minimalnych parametrów, wymaganego standardu, nie należy traktować ich jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego, co oznacza, że zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w dokumentacji wskazanej w Cz. III. pkt 1 ppkt 4 niniejszej specyfikacji). Informujemy, że zgodnie z art. 30. ust. 5. ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Cz. VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Cz. VII pkt 6 ppkt 1) niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w Cz. VII pkt. 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w Cz. V pkt. 3 niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach