Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Medromierz-Przyrowa- Gostycyn od km 4+923 do km 6+100

Gmina Gostycyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48523367310 , fax. +48523367311
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostycyn
  ul. Bydgoska 8
  89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523367310, fax. +48523367311
  REGON: 09235111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gostycyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Medromierz-Przyrowa- Gostycyn od km 4+923 do km 6+100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Medromierz-Przyrowa- Gostycyn od km 4+923 do km 6+100 W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: - przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, - wykonanie robót ziemnych, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, - wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów z betonu asfaltowego - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie poboczy z KłSM - wykonanie robót wykończeniowych. Założenia projektowe dla przebudowywanej drogi gminnej 010501C Wielki Mędromierz -Gostycyn:  Klasa drogi D  Kategoria ruchu KR2  Prędkość projektowa 40 km/h  Szerokość jezdni zmienna 4-5,25m  Spadek poprzeczny jezdni na prostej 2,0%  Szerokość poboczy 0,75 m  Spadek poprzeczny poboczy 6,0-8%  Szerokość zjazdów. dostosowana do istniejących W pasie prowadzonych robót drogowych występują urządzenia obce, z których gestorami dokonano uzgodnień w zakresie zbliżeń i skrzyżowań: • sieć elektroenergetyczna, uzg 51/19 z dnia 28.01.2019 r. • sieć teletechniczna, uzg Orange nr 5021/TTISIOI/P/U7/2019 z dnia 01.02.2019 • sieć kanalizacyjna i wodociągowa, uzg PUH Kamionka z dnia 25.01.2019 Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania projektowe na odpowiednich warunkach. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w niniejszym rozdziale zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB w zakresie opisanym w przedmiarach robót. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach