Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowości Jemielnica

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, Strzelecka 67
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  REGON: 531413231
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowości Jemielnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowości Jemielnica.2. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej i placu przy siedzibie OSP wraz budową przyłącza wodociągowego w m. Jemielnica. 3. W zakres robót wchodzi:1) przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,2) utwardzenie terenu betonową kostką brukową3) utwardzenie terenu betonowymi płytami ażurowymi4) przebudowa i budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych5) przebudowa i budowa odwodnienia6) przebudowa i budowa ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej7) budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej. , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 1 do SWZ oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. UWAGA! Zakres prac objętych dokumentacją zgodnie z informacją projektanta stanowiącą UZUPEŁNIENIE do projektu.5. Roboty związane z budową przyłącza wodociągowego prowadzone będą częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – gr. Województwa (Kotulin) ul. Św. Wojciecha w miejscowości Jemielnica. W ofercie należy ująć koszty zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej oraz koszty opracowania projektu organizacji i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu:1) przed przystąpieniem do realizacji robót na drodze powiatowej posiadającej statut drogi publicznej Wykonawca robót powinien sporządzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach tj. przez Starostę Strzeleckiego, ul. Jordanowska 3, 47-100 Strzelce Opolskie2) przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca robót zobowiązany jest do wystąpienia do administratora drogi nr 1802 O Jemielnica – gr. Województwa (Kotulin) tj. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydział Dróg Powiatowych, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, załączając do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej o której mowa w art. 131 ust. 2.7. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty.8. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców).9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.10. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:1) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,2) należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,4) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.5) próby i odbiory z udziałem właściwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.6) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,7) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 9) zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie.10) zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.11) decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót;13) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 12. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesiące).2) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.3) Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.6) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach